Uspostavljanje nacionalnih ekosistema za oblak otvorene nauke u Jugoistočnoj Evropi

Nacionalne inicijative za oblak otvorene nauke

 

Nacionalna inicijativa za oblak otvorene nauke zamišljena je kao koalicija onih institucija i organizacija unutar jedne države koje su zainteresovane za uključivanje u Evropski oblak za otvorenu nauku (European Open Science Cloud – EOSC). Ovakve nacionalne inicijative treba da podstaknu sinergiju na nacionalnom nivou i pomognu u pronalaženju optimalnih modela za uključivanje domaćih organizacija u rešavanje globalnih izazova u oblasti otvorene nauke, uključujući i Evropski oblak za otvorenu nauku. Nacionalne inicijative imaju istaknutu ulogu u državama članicama EU i pridruženim zemljama i pomažu u upravljanju Evropskim oblakom za otvorenu nauku.

U okviru projekta NI4OS-Europe, koji podržava upravljanje Evropskim oblakom za otvorenu nauku i teži uključivanju svih aktera na evropskom nivou, pokrenut je proces uspostavljanja 15 nacionalnih inicijativa za oblak otvorene nauke u Jugoistočnoj Evropi.

 

 

Tokom poslednjih meseci, velika pažnja je poklanjena definisanju plana i pokretanju nacionalnih inicijativa. Svi partneri na projektu trude se da ovaj proces okončaju tokom 2021. godine. Aktivnosti se odvijaju u dva pravca. Projektni tim je pripremio različite materijale, kao što je detaljni vodič, obrazac (u okviru Deliverable 2.2), koji učesnici u projektu mogu da prilagode svojim potrebama i koriste u procesu uspostavljanja različitih formi nacionalnih inicijativa i praćenju njihovog razvoja. Kao dodatak obrascu, pripremljena su još dva dokumenta koja mogu biti od pomoći procesu uspostavljanja nacionalnih inicijativa: Radni procesi u cilju uspostavljanja nacionalnih inicijativa i Indikatori za uspostavljanje nacionalnih inicijativa.

Uporedo s tim naporima, projektni tim teži mobilisanju mreža i učesnika u otvorenoj nauci u regionu, a glavne aktivnosti u toj oblasi obuhvataju sastanke sa kreatorima naconalnih politika i lokalnim učesnicima u otvorenoj nauci, razmenu informacija o inicijativama za oblak otvorene nauke, politikama i modelima upravljanja u oblasti otvorene nauke u svim zemljama koje učestvuju u projektu, kao i pripremu jednostavnih i razumljivih materijala i mehanizama koji mogu biti od pomoći u tom procesu. Uz poseban vebinar posvećen uspostavljanju nacionalnih inicijativa, pripremljeni su i odgovarajući edukativni materijali namenjeni partnerima na projektu.

Nacionalne inicijative za oblak otvorene nauke su živi ekosistemi koji se povezuju sa upravom Evropskog oblaka za otvorenu nauku i čine integralni deo Asocijacije EOSC. Prilikom formiranja nacionalnih inicijativa vodi se računa o društveno-ekonomskim razlikama između zemalja i stepenu razvoja otvorene nauke nauke, a one se mogu oblikovati prema specifičnim potrebama određene sredine. Nacionalne inicijative imaju poseban značaj u procesu pripreme svih domaćih učesnika u otvorenoj nauci za novu etapu razvoja Evropskog oblaka za otvorenu nauku, u kojoj Asocijacija EOSC ima centralnu ulogu, i on se ogleda u jačanju svesti i informisanju o razvoju EOSC-a.

Projekat NI4OS-Europe finansira Evropska komisija u okviru programa Horizont 2020, br. 857645. Projekat traje od 1. septembra 2019. do 31. avgusta 2022. godine. U projektu učestvuju 22 institucije iz 15 zemalja Jugoistočne Evrope, a predstavnici Srbije su Računarski centar Univerziteta u Beogradu i Institut za fiziku (Univerzitet u Beogradu).
U Srbiji je proces uspostavljanja nacinalne inicijative za otvorenu nauku započeo formiranjem Tima za otvorenu nauku u Srbiji (TONuS), u januaru 2020. godine.

Detaljnije informacije: https://ni4os.eu/2021/07/29/national-open-science-cloud-initiatives-progress-update/