Šta je otvorena nauka?

Otvorena nauka je pokret koji ima za cilj promovisanje i ostvarivanje slobodnog pristupa naučnom znanju, podacima i rezultatima naučnih istraživanja, prvenstveno onih koji se finansiraju budžetskim sredstvima. Otvorena nauka se najčešće povezuje sa otvorenim pristupom publikacijama, ali je sam pojam mnogo širi i obuhvata veći broj principa, kao što su otvoreni podaci, otvoreno recenziranje, otvorena metodologija i otvoreni kod. Iako je ideja otvorene nauke jednostavna, primena njenih principa je složen proces koji zahteva postojanje odgovarajuće tehničke infrastrukture, zakonskih regulativa i kompetencija. Principi otvorene nauke se primenjuju na celokupan proces produkcije naučnih, ali i umetničkih rezultata, od obezbeđivanja sredstava i ispunjavanja zahteva finansijera (npr. u okviru Horizont 2020 programa) do deponovanja naučnih radova, primene rezultata istraživanja u praksi i praćenja efekata naučnog rada. Principi otvorenosti imaju za cilj da nauku učine transparentnijom, vidljivijom, efikasnijom, pravednijom i demokratičnijom.

 

 

 

Kome je namenjen portal?

Ukratko, svima.

ISTRAŽIVAČI i UMETNICI će biti u mogućnosti da pretražuju repozitorijume i kataloge naučne i umetničke produkcije svojih kolega, da učine svoje publikacije vidljivijim i dostupnijim, kao i da se informišu o mogućnostima objavljivanja u režimu otvorenog pristupa.

NADLEŽNI ORGANI koji definišu strategije razvoja nauke i kulture imaće povratnu informaciju o efektima ulaganja i produkciji istraživača u okviru projekata.

NASTAVNICI će biti u mogućnosti da prate razvoj nauke i primenjuju javno dostupne podatke u nastavi.

KOMPANIJE će imati mogućnost da pretražuju profile istraživača i portfolije projekata i tako lakše stupe u kontakt sa potencijalnim saradnicima iz oblasti nauke i umetnosti.

GRAĐANI će na osnovu dostupnih podataka moći da dobiju povratnu informaciju o učinkovitosti budžetskih ulaganja u nauku i da koriste literaturu koja je štampana sredstvima poreskih obveznika.

MEDIJI će moći da unaprede kvalitet i objektivnost informativnih servisa na osnovu naučnih informacija dostupnih na portalu.

 

Zašto otvorena nauka?