Integrisani servisi na NI4OS-Europe platformi

Projekat NI4OS-Europe – Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi jedan je od ključnih učesnika u izgradnji Evropskog oblaka za otvorenu nauku kao integrisanog, interoperabilnog digitalnog okruženja koje ima za cilj da naučnoj zajednici obezbedi lak i jednostavan pristup elektronskim infrastrukturama, servisima i podacima i tako omogući saradnju između naučnika iz različitih država i disciplina.

Projekat NI4OS-Europe finansira Evropska komisija u okviru programa Horizont 2020, br. 857645. Projekat traje od 1. septembra 2019. do 31. avgusta 2022. godine, a ukupan budžet je 5.599.475 evra. U projektu učetvuju 22 institucije iz 15 zemalja Jugoistočne Evrope, a predstavnici Srbije su Računarski centar Univerziteta u Beogradu i Institut za fiziku (Univerzitet u Beogradu).

Glavni ciljevi projekta su:

  • razvoj nacionalnih inicijativa u oblasti otvorene nauke i njihovo uključivanje u Evropski oblak otvorene nauke (European Open Science Cloud – EOSC);

  • Usvajanje filozofije EOSC-a unutar zajednice i promovisanje FAIR principa (findable, accessible, interoperable, reusable);

  • Tehnička podrška integraciji lokalnih infrastruktura i servisa u EOSC.

Projekat je započeo realizacijom sveobuhvatne ankete koja je imala za cilj prikupljanje informacija o nosiocima (institucijama, telima i pojedincima) otvorene nauke, kao i o stanju u ovoj oblasti u zemljama koje učestvuju u projektu. Realizacijom akkete je koordinirao Računarski centar Univerziteta u Beogradu. U rezultate ove akcije spadaju interaktivna mapa na kojoj se mogu naći osnovne informacije o akterima u oblasti otvorene nauke i interaktivni grafikoni koji ilustruju odgovore na najznačajnija pitanja.

 

 

Jedan od najvažnijih fokusa projekta jeste integracija digitalne infrastrukture i servisa relevantnih za otvorenu nauku u Evropski oblak otvorene nauke, a značajnu ulogu u toj aktivnosti ima Institut za fiziku. U okviru projekta je formiran katalog digitalnih servisa.

 

ni4os catalogue

 

Integracijom 19 novih servisa u taj katalog, projekt NI4OS-Europe približava se ostvarenju vizije oblaka otvorene nauke i otvorenih inovacija. Servisi iz kataloga digitalnih servisa NI4OS-Europe biće uključeni u portfolio EOSC-a, čime će milionima naučnika širom sveta biti omogućeno da pristupe kako servisima, tako i istraživačkim podacima, da ih pohranjuju, upravljaju njima, analiziraju, dele i koriste.